หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  วิสัยทัศน์การพัฒนาอบต.ดอนแสลบ

                           “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต               เศรษฐกิจพร้อมก้าวหน้า

                             การศึกษาศาสนาก้าวล้ำ                   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  พันธกิจ

                   1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

                   2.ปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

                   3.ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   4.พัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร

                   5.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย

                   6.พัฒนาให้ผลิตผลการเกษตรมีความปลอดภัยไร้สารพิษ

                   7.บริหารจัดการการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

                   8.ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   9.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                   10.ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 10:01:05 แก้ไชวันที่ : 2017-06-13 10:05:10


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 33677
     เดือนนี้ : 360577
     พ.ศ.นี้ : 484220
     ทั้งหมด : 1214338
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com