หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษาประจำปี 2560 ของ อบต. ดอนแสลบ
  853
  ทั่วไป
    แผ่นพับ โครงการ จังหวัดสะอาด (ภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ)
  811
  ทั่วไป
    แผ่นพับ คำแนะนำการชำระภาษี บำรุงท้องที่, โรงเรือนและที่ดิน, ป้าย
  871
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  783
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแสลบ
  865
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  718
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทร์
  721
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2561
  775
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  742
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าางอาคาร
  609
  ทั่วไป
    ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
  593
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจจริตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  621
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์สรุปการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค ปี 2561
  572
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
  614
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  619
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  588
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562
  571
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เรื่อง ให้แจ้งรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
  587
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เรื่อง ให้แจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2562
  600
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไปขอรับใบอนุญาต
  577
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนแสลบ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  611
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่2
  765
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ
  673
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนแสลบ
  743
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  652


  ทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 120
     เดือนนี้ : 8668
     พ.ศ.นี้ : 117241
     ทั้งหมด : 847359
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com